گزارش بازدید کارشناس سازمان حفظ نباتات کشور

درتاریخ 93/2/8 جناب آقای مهندس نظری کارشناس معین محترم سن غلات استان مرکزی از سازمان حفظ نباتات کشور در معیت مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان از مزارع گندم دیم شهرستان بازدید نمودند. در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت مزارع شهرستان و رئیس اداره تولیدات گیاهی از اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت آفات و علفهای هرز مزارع ارائه دادند . جناب آقای نظری کنترل سن مادر و پوره سن به جهت تاثیر در کمیت و کیفیت محصول را با اهمیت دانسته و جدیت مدیریت این آفت را خواستار شدند.