بازدید مجری محترم طرح محوری گندم کشور از مزارع شهرستان آشتیان

در مورخه 93/2/4 جناب آقای مهندس اسفندیاری پور مجری محترم طرح محوری گندم به اتفاق ریاست محترم سازمان،مدیر محترم حوزه ریاست،مدیر محترم زراعت،مدیر محترم حفظ نباتات و رئیس محترم اداره روابط عمومی سازمان از مزارع گندم دیم شهرستان آشتیان بازدید نمودند.

در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت کشاورزی شهرستان بخصوص گندم دیم ارائه نمودند سپس جمع حاضر از مزارع گندم دیم شهرستان و سایت تولید بذر گندم دیم استان واقع در مزرعه دو گوش بازدید نمودند. در این سفر آقای مهندس اسفندیاری پور با توجه به پتانسیل های موجود ایجاد مرکز تحقیقات گندم دیم در این منطقه را حائز اهمیت دانستند