بازدید فرماندارمحترم شهرستان آشتیان از طرحهای جهاد کشاورزی

در تاریخ 93/2/31 فرماندار محترم شهرستان آشتیان از طرحها و مزارع شهرستان بازدید نمودند. در این بازدید که معاون فرماندار،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،معاون فنی ورییس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فرماندار را همراهی می نمودند از واحد پرورش مرغ گوشتی پنجاه هزار قطعه ای شرکت پر سفید هزار آبادواحد گوساله پرواری 400راسی مزرعه طوبی روستای کوشکک و مزارع و ایستگاه در دست احداث تهیه ،تولیدو توزیع بذر اصلاح شده گندم دیم شرکت پاد بذر دوگوش واقع در مزرعه دوگوش آشتیان بازدید به عمل آمد.